10:27:43 5°C
 • USD - 482.28 ֏
 • EUR - 568.13 ֏
 • RUB - 6.53 ֏
 • ՔՀԿ ներկայացուցիչներին հանձնվեցին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ավարտական հավաստագրեր

  18:14 8 Դեկտեմբեր 2017

  Այսօր՝դեկտեմբերի 8-ին, քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպությունների (ՔՀԿ) ներկայացուցիչներստացանհավասատագրերայնմասին, որմասնակցելենՀայաստանիամերիկյանհամալսարանիկողմիցիրականացվողՔՀԿ-ներիկարողություններիզարգացմաննուղղվածծրագրին։Կրթականծրագիրնավարտեցին 15 ՔՀԿներկայացուցիչ՝Հայաստանիյոթմարզից։

  ԿրթականծրագիրնիրականացվումէԵվրամիությանկողմիցֆինանսավորվող «Կառուցողականերկխոսությանհանձնառություն» ծրագրիշրջանակում, որինպատակըՀայաստանումքաղհասարակությանձայնըհանրայինքննարկումներիժամանակլսելիդարձնելնէ։

  «Այսծրագիրևըմեծապեսազդեցությունէունենալումերհետագագործունեությանվրա։ՍտացվածգիտելիքներիշնորհիվկարողենքհամագործակցելմյուսՔՀԿ-ներիհետ, ստեղծելՔՀԿ-ներիցանց, կոալիցիա՝շոշափելիարդյունքներունենալուհամար»,- ասացծրագրիշրջանավարտՇիրակիմարզի «Ախուրյան» երիտասարդականՀԿնախագահԼևոնԻգիթյանը։

  Արթիկիշրջանի «Մարդկայինկապիտալիզարգացմանկենտրոնի» ներկայացուցիչ ՄելսիդաԿիկոյանընույնպեսխոսեցստացածգիտելիքներիկարևորությանմասին «Եսայժմունեմայնգիտելիքները, որպեսզիկարողանանքավելիարդյունավետհամագործակցելտեղականինքնակառավարմանևպետականկառավարմանմարմիններիհետ, մասնակցելնրանցկողմիցմշակվողհանրայինքաղաքականություններիքննարկումներինևնույնիսկազդեցիկլինելընդունվողորոշումներիդեպքում»։

  Նշենք, որկրթականծրագիրնիրականացվելուէընդհանուրառմամբ 120 ՔՀԿներկայացուցիչներիհամար՝Երևանիցևմարզերից։Կրթականծրագրի շրջանակներումմասնակիցներըկուսուցանվենհանրայինքաղաքականություններիմշակման, հանրայինբյուջեներիուքաղաքականություններիմշտադիտարկման, կոալիցիաներիկառուցմանևՔՀԿ-կառավարությունկառուցողականերկխոսությանթեմաներով:

  ԿրթականծրագիրըկշարունակվինաևԿառուցողականերկխոսությանհանձնառություն» ծրագրիավարտիցհետո։ՔՀԿներկայացուցիչներըշարունակաբարհնարավորությունենունենալուվերոնշյալոլորտներումնորգիտելիքներևհմտություններձեռքբերել։
   «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիրն իրականացվում է ԵՄ ֆինանսավորմամբ՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից գործընկերներ «Ագորա Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ի (Չեխիա), «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության հետ համագործակցությամբ:

  Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և դրանց կոալիցիաների/ցանցերի ազդեցությունը հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։ Սա հնարավորություն կտա կազմակերպություններին (ովքեր արդեն իսկ աշխատում են թիրախային կոալիցիաներում) ձեռք բերել նոր ռեսուրսներ, քաղհասարակության փորձագետներին միավորել և խրախուսել իրենց մասնակցությունը տեղական և ազգային քաղաքականությունների օրակարգի ձևավորմանը, հատկորոշել ընդհանուր խնդիրներն ու առաջնահերթությունները և դիմել կառավարությանը՝ կառուցողական և ռազմավարական քաղաքականության վերաբերյալ նախաձեռնություններով։

  Ծրագրի շրջանակներում ենթադրամաշնորհներ կտրամադրվեն ՔՀԿ-ներին և ՔՀԿ-ների կոալիցիաներին, որոնք կուղղվեն հանրային քաղաքականությունների զարգացմանն ու կունենան շոշափելի արդյունքներ 9 թիրախային ոլորտում, որոնցից են արդարադատությունը, կրթությունը և բիզնեսը:

  Իրավաբանների հայկական ասոցիացիան (ԻՀԱ) ստեղծվել է 1995թ.-ին: ԻՀԱ-ի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանում իրավունքի գերակայության, ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության կայացմանը, որտեղ բնակչությունն իրազեկ է, իսկ նրա իրավունքները՝ պաշտպանված: Մինչև 2016 թ. փետրվար ամիսը ԻՀԱ-ի անվանումն էր Հայասատանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա:

  ԿԱՅՔԻ ՀԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

  Լրահոս